Projektová súťaž

Dňa 24.5.2018 si výhercovia triednych kôl prvého a druhého ročníka otestovali svoje
prezentačné schopnosti aj v školskom kole projektovej súťaže v anglickom jazyku.Vo
svojich projektoch prezentovali významné osobnosti britskej kultúry, ktoré ich svojím
životom oslovujú a motivujú. Všetky projekty boli obsahovo zaujímavé a inšpiratívne, ako
pre študentov, tak aj pre komisiu.  Výsledné poradie, zostavené na základe hodnotenia
členov predmetovej komisie aj všetkých zúčastnených súťažiacich, je nasledovné:
1. miesto Alex Lenardová 2AB
2. miesto Nina Bálintová 2NB
3. miesto Viktória Párkanyiová 2AB
Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za prezentácie.

Kreatívne písanie v anglickom jazyku

V mesiaci marec na našej škole prebiehala nová súťaž kreatívneho písania v anglickom jazyku. V priebehu mesiaca mali študenti možnosť napísať a odovzdať ľubovoľný básnický alebo prozaický text na tému „I see what others can´t“. Keďže šlo o počiatočný nultý ročník, udelili sme len prvé miesto, ktoré získala Veronika Kozubová z I.AB triedy, ktorá prispela do súťaže hneď dvoma poviedkami. Študenti všetkých prác preukázali veľkú dávku kreativity a schopnosť umeleckého vyjadrenia v anglickom jazyku, ktorý nie je ich rodným jazykom, čo značne sťažovalo zadanie. Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Deň svätého Patrika

Keďže 17. marca sa v anglofónnych krajinách oslavuje deň svätého Patrika, aj my sme sa chceli pridať k oslavám. Študenti oblečení v zelenom sa mohli zapojiť do súťaže a mohli tak vyplniť kvíz o svätom Patrikovi, za čo mohli vyhrať sladké zelené odmeny.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa včera zapojili do mini kvízu pri príležitosti dňa svätého Patrika. Výhercami súťaže sa stali Daniel Majerský,  Ivo Liba a Bianka Palenčíková z 2. AB  a Lukáš Dura z 2.A.

Víťazom gratulujeme a dúfame, že im sladká zelená odmena chutila. Teším sa na vás na budúci rok.

Prekladateľská súťaž

Aj tento rok sme 19. februára zorganizovali pre študentov našej školy súťaž v preklade anglického textu do slovenského jazyka. Boli sme príjemne prekvapený záujmom a účasťou študentov v kategóriach študentov bilingválneho päť ročného štúdia a študentov 4-ročného štúdia.

 

V kategórii 4-ročného štúdia sa na prvom mieste umiestnil Oliver Tomondy zo 4.NB triedy, na druhom mieste Sabína Doľáková zo 4.A triedy a na treťom mieste Diana Achimovičová z tretej A triedy.

V kategórii 5-ročného bilingválneho štúdia s jazykom anglickým sa na prvom mieste umiestnil Samuel Albrecht z II. NB triedy, na druhom mieste Arnold Kratochvíl z tretej AB triedy a na treťom mieste Aneta Kolimečková taktiež z tretej AB triedy.

Výhercom gratulujeme a všetkým študentom ďakujeme za účasť a želáme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

 

Literary competition

LITERARY COMPETITION!

 

Birdie, birdie in the sky,

Left a poppy in my eye.

Me don’t care, me don’t cry,

Me just happy, cows can’t fly 🙂

 

Do you think you can write better?  Reveal your hidden talent!

 

Write a piece of poetry (at least 4 stanzas)

or prose (150-250 words)

 

on the topic     “I see what others can’t.”

  

Hand it in to your English language teacher till 30th March.

 

 

Olympiáda v Anglickom jazyku

Dňa 21.11.2017 sa naši najlepší žiaci zapojili do Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského

kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v piatich kategóriách:

Kategória 1A – žiaci I.OA a II.OA

Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých

bilingválnych triedach

Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci

v nemeckých bilingválnych triedach

Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením,

hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne

testovanie (2C1 a 2C2).

VYHODNOTENIE

Kategória 1A

1.miesto Klacik Nikoletta II.OA

2.miesto Károlyi Emma II.OA

3.miesto Albrecht Alex I.OA

 

Kategória 2A

1.miesto Labanc Miloš II.NB

2.miesto Nadzamová Anna II.A

3.miesto Čech Peter II.A

 

Kategória 2B

1.miesto Krušpán Kamil V.NB

2.miesto Tomondy Oliver IV.NB

3.miesto Šári Matej III.B

 

Kategória 2C1

1.miesto Kratochvíl Arnold III.AB

2.miesto Murgašová Renáta II.AB

3.miesto Danková Veronika III.AB

 

Kategória 2C2

1.miesto Kiernosz Lenka I.A

 

Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

 

Fall Recital

Dňa 14.11.2017 sa už tradične na našej škole uskutočnila recitačná súťaž v anglickom jazyku FALL RECITAL. Študenti si pripravili úryvky  ako z poézie, tak aj z prózy.  Úroveň angličtiny bola veľmi vysoká, ale aj samotný prednes dal porote zabrať, aby objektívne vybrala tých najlepších. Výhercami sa stali:

Poézia                   Tomas Mansbridge II.NB

Próza                     Sarah Zavodská I.A

 

Gratulujeme a už  sa tešíme na nový ročník 🙂

Essay Writing Competition

 

Dňa 23. októbra sa na našej škole konala súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 25 študentov z rôznych ročníkov. Všetci zúčastnení sa rozdelili do dvoch kategórii. Prvú kategóriu tvorili študenti anglického bilingválneho štúdia a v druhej kategórii boli umiestnení študenti 4-ročného gymnázia a študenti bilingválneho gymnázia s nemeckým vyučovacím jazykom.

Účastníci mali na výber z dvoch tém „Eat to live or live to eat“ alebo „Junk food or parents? Who is responsible for child obesity“
Umiestenie

Kategória anglického bilingválneho štúdia

  1. miesto Veronika Danková /III.AB/
  2. miesto Viktória Parkányiová /II. AB/
  3. miesto Renáta Murgašová /II.AB/

Kategória 4-ročného gymnázia a nemeckého bilingválneho štúdia

  1. miesto Lenka Kiernosz /I.A/
  2. miesto Matej Šári /III.B/
  3. miesto Aneta Nagyová /IV.A/

 

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

 

 

Európsky deň jazykov

Každoročne koncom septembra sa na našej škole koná súťaž pri príležitosti Európskeho dňa
jazykov. Preto sa 29.9.2017 stretli dvojčlenné tímy zo všetkých tried a zmerali si vedomosti z
histórie, geografie, literatúry a filmového umenia anglofónnych krajín.

Najlepšie obstáli títo študenti:

1.miesto: Alexandra Lenardová, Viktória Parkányiová, 2.AB
2.miesto: Katarína Gregová, Arnold Kratochvíl, 3.AB
3.miesto: Lukáš Korfanta, Michal Meliš, 3.A

Spomedzi študentov osemročného gymnázia sú títo víťazi:
1.miesto: Nina Mikuľáková, 2.OA
2.miesto: Michaela Borovská, 2.OA
3.miesto: Matej Štefko, 1.OA