Hodnotenie

Hodnotenie v predmete ANJ.
Východiskom pre hodnotenie je
1. Štátny vzdelávací program pre vyššie sekundárne vzdelávanie v Slovenskej republike a Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
2. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka na úroveň B2 z roku 2012. Podľa SEER (2006, s.26) žiak na úrovni B2 „rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre konkrétneho účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných
možností.“.
Na základe horeuvedeného a náročnosti prípravy študentov na úroveň B2 PK ANJ schválila nasledovnú klasifikáciu žiakov:

Priebežné hodnotenie v nižších ročníkoch osemročnej formy štúdia: 

  

100-90%……..výborný 
89-75%………chválitebný 
74-50%………dobrý 
49-30%………dostatočný 
29%-0%…….nedostatočný 

  

Priebežné hodnotenie  v triedach klasickej formy štúdia: 

100-90%……..výborný 
89-78%………chválitebný 
77-65%………dobrý 
64-50%………dostatočný 
49%-0%…….nedostatočný 
 
Priebežné hodnotenie na C1 úrovni vo vyšších ročníkoch: 

100 – 85% …………….. výborný 

 84 – 70% …………….. chválitebný 

 69 – 55% …………….. dobrý 

 54 – 40% …………….. dostatočný 

 39 –  0%  …………….. nedostatočný 

  

Formatívne hodnotenie sa zameriava na získanie spätnej väzby a formy ako sebahodnotenie, vzájomné hodnotenie, spätná väzba a hodnotenie podporujúce učenie. 

 

Pozn.: Ostatné priebežné hodnotenie má v kompetencii každý vyučujúci. Neprítomnosť na testoch: Náhradný termín určí vyučujúci ku koncu klasifikačného obdobia. Do dopísania testu má žiak v Edupage uvedené „m=neabsolvoval“, čo má hodnotu nedostatočný. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní na náhradnom termíne, žiak automaticky dostáva známku nedostatočný. V prípade vážnych dôvodov, sa žiak rieši individuálne.