Anglický bilingvál

ANGLICKÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

Anglické bilingválne štúdium vzniklo na našej škole v školskom roku 2014/2015. Toto štúdium je rozdelené do 5 rokov, pričom každý rok má svoje špecifiká. Cieľom bilingválneho vzdelávania v anglickom jazyku je, aby žiak po absolvovaní štúdia dosiahol z druhého vyučovacieho jazyka komunikačnú úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej SERR). Ide o úroveň, po dosiahnutí ktorej je používateľ jazyka definovaný ako „skúsený používateľ“ (podľa SERR, s. 26).“

Štúdium je rozdelené nasledovne:

1. ročník – zameraný na intenzívne vyučovanie anglického jazyka, v rámci ktorého majú žiaci tri predmety: anglický jazyk – 5 hodín (zameraný na všetky zručnosti), anglická gramatika – 4 hodiny (zameraný na morfológiu, syntax a použitie gramatických javov v kontexte), konverzácia v anglickom jazyku – 3 hodiny (rozvíjanie hovorenia a ústneho prejavu). Tieto predmety vyučujú slovenskí učitelia a zahraničný lektor. Okrem týchto predmetov majú žiaci matematiku, slovenský jazyk, druhý cudzí jazyk (nemecký, ruský alebo španielsky), informatiku, telesnú a etickú/náboženskú výchovu. Na konci prvého ročníka žiaci absolvujú ročníkovú skúšku, ktorá detailne preverí zručnosti študentov.

2. ročník – predmet anglický jazyk pokračuje v počte hodín 6 (v rámci týchto hodín vyučuje aj lektor). Pribudnú dva predmety vyučované v anglickom jazyku – matematika a dejepis. Ostatné predmety sa zhodujú s klasickým typom štúdia 1. ročníka gymnázia so všeobecným zameraním.

3. ročník – počet hodín anglického jazyka ako predmetu klesá na 4 (plus lektor), zároveň sa výučba rozširuje o ďalšie dva predmety v anglickom jazyku – geografia a občianska náuka. Tiež pribúda anglická literatúra so zameraním na britskú tvorbu. Zvyšné vyučovacie predmety sú zhodné s 2. ročníkom gymnázia so všeobecným zameraním. Na konci tretieho ročníka žiaci absolvujú druhú ročníkovú skúšku.

4. ročník – je zhodný s tretím ročníkom, v predmete anglická literatúra sa zameriavame na americkú tvorbu. Žiaci si vyberajú voliteľné predmety a v tomto ročníku absolvujú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.

5. ročník – zvyšuje sa počet hodín anglického jazyka, anglickej literatúry a voliteľných predmetov. Žiak sa pripravuje na maturitné skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 a dvoch maturitných predmetov podľa vlastného výberu.

V priebehu štúdia žiaci vykonávajú dve ročníkové skúšky. Na konci 1. ročníka na úrovni B1 a na konci 3. ročníka na úrovni B2. Štúdium sa končí maturitnou skúškou na úrovni C1.