Anglický jazyk – o predmete

Predmety, ktoré predmetová komisia anglického jazyka na škole zabezpečuje:

  • anglický jazyk (vyučujúci anglického jazyka)
  • konverzácia v anglickom jazyku (britskí lektori)english-lessons
  • predmety v anglickom jazyku v bilingválnych triedach (matematika, dejepis, občianska výchova a geografia, britská a americká literatúra a anglická gramatika)

Pri výučbe anglického jazyka vychádzame z katalógu cieľových požiadaviek pre úrovne B1/B2/C1. Katalógy cieľových požiadaviek z anglického jazyka pre úroveň B obsahujú 25 tematických okruhov. V rámci týchto okruhov majú žiaci rozvíjať svoje jazykové kompetencie, komunikačné zručnosti, budovať slovnú zásobu a zdokonaľovať jazykové vedomosti. Cieľom predmetu Konverzácia v anglickom jazyku je rozšíriť vedomosti a zručnosti našich žiakov a pripraviť ich na externú a internú časť maturitnej skúšky.

Anglický jazyk môžu žiaci študovať ako prvý alebo druhý cudzí jazyk. Žiaci, ktorí si anglický jazyk vybrali ako druhý cudzí jazyk, dosiahnu na konci štúdia úroveň B1. Žiaci, ktorí si anglický jazyk vybrali ako prvý cudzí jazyk, dosiahnu úroveň B2 a potvrdia to maturitnou skúškou pred odbornou komisiou. Žiaci bilingválnych tried majú počas štúdia vyššiu dotáciu hodín anglického jazyka a maturovať budú na úrovni C1.competition-time

Žiaci majú počas štúdia na našej škole možnosť porovnať si svoje vedomosti aj so žiakmi z iných tried v súťažiach, ktoré každoročne organizujeme (olympiáda, recitačná súťaž, prekladateľská súťaž, jazykový kvíz …). Svoje vedomosti si môžu overiť aj v  počas štúdia v zahraničí, ak o to žiaci alebo ich rodičia majú záujem.

Pre žiakov sú pravidelne pripravované aj exkurzie a iné zaujímavé činnosti – návšteva Britskej rady, exkurzia do Londýna, návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku, besedy v anglickom jazyku, …

Naši študenti si svoje znalosti anglického jazyka pravidelne rozširujú aj čítaním anglických časopisov či kníh písaných v angličtine. Svoje pokroky vidia v postupne sa zvyšujúcej úrovni čítaných kníh – graded readers. V spolupráci s našimi študentmi sme vytvorili anglickú knižnicu, ktorú postupne rozširujeme, čím sa snažíme zlepšiť čitateľskú gramotnosť našich študentov.  Books

Výučba prebieha v klasických triedach, ale aj v jazykových učebniach školy, napr. v novej anglickej jazykovej učebni. Zároveň sme doplnili fond jazykovej knižnice o odbornú literatúru určenú pre učiteľov cudzích jazykov a nákupom CD vhodných pre vyučovanie cudzích jazykov.

Neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzích jazykov je inovácia vyučovania (tvorba učebných materiálov, námetov pre využívanie IKT vo vyučovacom procese) a využitie  jazykovej učebne na mimoškolskú činnosť (spolupráca s partnerskými školami v zahraničí, …).

Naši učitelia sú taktiež zapojení do celoslovenského projektu English Go, vďaka ktorému máme prístup k mnohým interaktívnym aktivitám, ktoré sú zaujímavým nástrojom nie len pre učiteľov ale aj pre žiakov.

Pre vaše vzdelávanie si môžete vybrať jedno z nasledujúcich zameraní:razcestník

klasická trieda, kde sa anglický jazyk vyučuje ako prvý cudzí jazyk

bilingválna trieda (v prvom ročníku 12 hodín cudzieho jazyka, vo vyšších ročníkoch predmety v anglickom jazyku)

  • 8-ročná trieda, s rozšírenou výukou anglického jazyka

Viac informácií nájdete na:

www.gymopatke.edu.sk/skvp/zameranie_jazyky.htm