Literárna súťaž

  1. marca sa u nás konal 2. ročník literárnej súťaže v anglickom jazyku. 18 súťažiaci potrápili svoje básnické a prozaické črevo a výsledkom boli viac, či menej vydarené básne a poviedky.

Na treťom mieste s básňou Thank you sa umiestnil  Lukáš Švihura z 1.NB, na druhom mieste s básňou Complexity of the unknown Jakub Čerňák zo 4.AB a víťazkou tohto ročníka je s poviedkou Strawberry  Aneta Kolimečková zo 4.AB triedy.

Víťazom blahoželáme a dúfame že sa stretneme v takom hojnom počte aj na ďalší rok.

Prekladateľská súťaž

Aj tento rok sme vo februári zorganizovali pre študentov našej školy súťaž v preklade anglického textu do slovenského jazyka. Účasť nás príjemne prekvapila išlo naozaj o tesné výsledky v kategóriach študentov bilingválneho päť ročného štúdia a študentov 4-ročného štúdia.

V kategórii 4-ročného štúdia sa na prvom mieste umiestnil Oliver Tomondy z 5.NB triedy, na druhom mieste Diana Achimovičová zo štvrej A triedy. a na treťom mieste Lukáš Korfanta taktiež to štvrej A triedy.

V kategórii 5-ročného bilingválneho štúdia s jazykom anglickým sa na prvom mieste umiestnila Aneta Kolimečková zo IV. AB triedy, na druhom mieste Viktória Parkányiová z tretej AB triedy a na treťom mieste Veronika Dankova taktiež zo štvrej AB triedy.

Výhercom gratulujeme a všetkým študentom ďakujeme za účasť a želáme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

Essay Writing Competition

V decembri sa na našej škole konala súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 2 študentov z rôznych ročníkov. Všetci zúčastnení sa rozdelili do dvoch kategórii. Prvú kategóriu tvorili študenti anglického bilingválneho štúdia a v druhej kategórii boli umiestnení študenti 4-ročného gymnázia a študenti bilingválneho gymnázia s nemeckým vyučovacím jazykom.

Účastníci písali úvahu na tému „Sometimes adults seem…“

Umiestenie

Kategória anglického bilingválneho štúdia

  1. miesto Sofia Jadrná /II.NB/
  2. miesto Veronika Kozubová /II. AB/
  3. miesto Arnold Kratochvíl /IV.AB/

Kategória 4-ročného gymnázia a nemeckého bilingválneho štúdia

  1. miesto Diana Achimovičová /IV.A/
  2. miesto Daniel Duplák /II.NB/
  3. miesto Michaela Timková /III.A/

 

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

Fall Recital

Dňa 7. 11. na konala recitačná súťaž v prednese textu v anglickom jazyku s názvom Fall Recital. Hoci sa školského kola zúčastnili len šiesti súťažiaci z tried II.NB, III.AB, III.NB, IV.AB., IV.B, vystúpenie všetkých bolo na veľmi vyrovnanej a profesionálnej úrovni.Na 1. mieste sa umiestnil Tomas Paul Mansbridge, 2. miesto získala Sofia Jadrná, 3. miesto obsadili Yasemin Sviatková a Adam Benko. Všetci súťažiaci ukázali veľký kus odvahy vystúpiť s prednesom pred obecenstvom, kreativitu pri práci s textom a umelecké cítenie. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a umelecký zážitok.

 

SKA Konferencia

V dňoch 28. – 29.09.2018 sa v Košiciach uskutočnila IV. Medzinárodná SKA konferencia,
konferencia angličtinárov, v priestoroch FF UPJŠ. Štyri učiteľky anglického jazyka (Blažena Ceľuchová,
Katarína Ferenčáková, Marta Fričová a Ildikó Gáspár) sa rozhodli obetovať svoj voľný čas a zúčastniť
sa tejto vzdelávacej udalosti. Konferencia ponúkala niekoľko vysoko odborných prednášok a široké
spektrum workshopov pre rôzny stupeň vzdelávania, čo hodnotíme pozitívne ako po odbornej, tak po
organizačnej stránke. Niektoré poznatky sme oprášili a mnohé nové nadobudli. Konferenciu sme
opúšťali nabité novou energiou a s kopou skvelých nápadov. Už teraz sa tešíme, ako ich využijeme
na hodinách anglického jazyka 

European day of languages

September, 26 is the European Day of Languages. On this day our students participated in the contest ´What do you know about the English-speaking
countries?´ Students competed in teams of up to 3 members and had to deal with questions from various areas – history, geography, culture, nature, etc.
We would like to thank to all the participants.
Congratulations to the winners!

Continue reading

Projektová súťaž

Dňa 24.5.2018 si výhercovia triednych kôl prvého a druhého ročníka otestovali svoje
prezentačné schopnosti aj v školskom kole projektovej súťaže v anglickom jazyku.Vo
svojich projektoch prezentovali významné osobnosti britskej kultúry, ktoré ich svojím
životom oslovujú a motivujú. Všetky projekty boli obsahovo zaujímavé a inšpiratívne, ako
pre študentov, tak aj pre komisiu.  Výsledné poradie, zostavené na základe hodnotenia
členov predmetovej komisie aj všetkých zúčastnených súťažiacich, je nasledovné:
1. miesto Alex Lenardová 2AB
2. miesto Nina Bálintová 2NB
3. miesto Viktória Párkanyiová 2AB
Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za prezentácie.

Kreatívne písanie v anglickom jazyku

V mesiaci marec na našej škole prebiehala nová súťaž kreatívneho písania v anglickom jazyku. V priebehu mesiaca mali študenti možnosť napísať a odovzdať ľubovoľný básnický alebo prozaický text na tému „I see what others can´t“. Keďže šlo o počiatočný nultý ročník, udelili sme len prvé miesto, ktoré získala Veronika Kozubová z I.AB triedy, ktorá prispela do súťaže hneď dvoma poviedkami. Študenti všetkých prác preukázali veľkú dávku kreativity a schopnosť umeleckého vyjadrenia v anglickom jazyku, ktorý nie je ich rodným jazykom, čo značne sťažovalo zadanie. Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Literary competition

LITERARY COMPETITION!

 

Birdie, birdie in the sky,

Left a poppy in my eye.

Me don’t care, me don’t cry,

Me just happy, cows can’t fly 🙂

 

Do you think you can write better?  Reveal your hidden talent!

 

Write a piece of poetry (at least 4 stanzas)

or prose (150-250 words)

 

on the topic     “I see what others can’t.”

  

Hand it in to your English language teacher till 30th March.

 

 

Olympiáda v Anglickom jazyku

Dňa 21.11.2017 sa naši najlepší žiaci zapojili do Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského

kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v piatich kategóriách:

Kategória 1A – žiaci I.OA a II.OA

Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých

bilingválnych triedach

Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci

v nemeckých bilingválnych triedach

Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením,

hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne

testovanie (2C1 a 2C2).

VYHODNOTENIE

Kategória 1A

1.miesto Klacik Nikoletta II.OA

2.miesto Károlyi Emma II.OA

3.miesto Albrecht Alex I.OA

 

Kategória 2A

1.miesto Labanc Miloš II.NB

2.miesto Nadzamová Anna II.A

3.miesto Čech Peter II.A

 

Kategória 2B

1.miesto Krušpán Kamil V.NB

2.miesto Tomondy Oliver IV.NB

3.miesto Šári Matej III.B

 

Kategória 2C1

1.miesto Kratochvíl Arnold III.AB

2.miesto Murgašová Renáta II.AB

3.miesto Danková Veronika III.AB

 

Kategória 2C2

1.miesto Kiernosz Lenka I.A

 

Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!